Hệ thống phân phối có mặt tại 24 quốc gia bao gồm cả Viêt Nam.